Start 9 Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI1.
Szanujemy Państwa prawa i respektujemy należycie ochronę danych osobowych.
Dlatego zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
Wszyscy nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 


2.
Administratorem Danych Osobowych jest: 
FUTURENOW sp. z o.o., ul. Hoża 5/7 / 25, 00-593 Warszawa, Polska; KRS 0001032356; NIP 7011140984; REGON 525107591

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi zadań na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody;
– art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
– pozostałe podstawy prawne – przetwarzanie, gdy przepisy prawa upoważniają lub zobowiązują administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.


3.
Dane osobowe, które przetwarzamy:
 
- imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będzie Pani/Pan poproszona/y o podanie swojego imienia i nazwiska w celu wysłania zamówienia/ wystawienie dokumentu sprzedaży oraz możliwości kontaktu z Panią/Panem
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy)
- adres – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego produktu
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy)

- nr telefonu – zdarza się, że kontaktujemy się w sprawie zamówienia, jego terminu czy czasu realizacji 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy)

- adres e-mail – poprzez e-mail wysyłamy informacje dotyczące zamówień, płatności oraz używamy tego adresu w celu kontaktu 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy)

Jeżeli zostaliście Państwo abonentem naszego Newslettera, będziemy wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu 
(przetwarzanie na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 


4.
Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
 
Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy powyżej wskazane dane w naszej bazie, aby ułatwić Pani/Panu w przyszłości kontakt z naszą firmą / do przyszłych zakupów.
Jeśli chcą Państwo być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych mogą Państwo zostać abonentem Newslettera.
Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi odpowiednio wysyłanie newslettera, a w przypadku zamówienia niemożliwe będzie zawarcie umowy.

5.
Każda osoba, która jest zarejestrowana w naszej bazie, ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie.
Jeżeli z jakiś względów nie życzy sobie Pani/Pan pozostawienia swoich danych osobowych to mają Państwo prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, prawo dostępu do swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

6.
Żadnych danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także podmioty przetwarzające takie jak: współpracujące z firmą Future Now sp. zo.o. firmy kurierskie i Poczta Polska w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia oraz firmy hostingowe w zakresie obsługi wysyłki newslettera oraz korespondencji e-mail.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

 
7.
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1), masz prawo do: poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania, prawo dostępu do swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W tym celu prosimy o przesłanie informacji do Inspektora Ochrony Danych: kontak@fnow.pl